REGULAMIN SKLEPU

Regulamin Sklepu Internetowego

1.   Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.hypermed.pl (zwany dalej Sklepem) prowadzony jest przez Hypermed Katarzyna Zalewska z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Korczaka 41,  NIP 5471812332, REGON 527211571, e-mail: biuro@hypermed.pl

nr telefonu +48 881 14 15 16, zwany dalej w regulaminie jako Hypermed.

2.   Ochrona danych osobowych

1.   Dane osobowe przekazywane firmie przez klientów Sklepu są przetwarzane przez Hypermed.

2.   Powierzone firmie dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:

1.   realizacji umowy zawartej z klientem Sklepu.

2.   informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Hypermed, jeśli klient wyrazi na to uprzednią zgodę.

3.   Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

4.   Powierzone firmie dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm.).

3.   Opisy i zdjęcia produktów

1.   Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.hypermed.pl kierowane przez Hypermed do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert.

4.   Ceny

1.   Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych (PLN).

2.   Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wiążące wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez Sklep.

3.   Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Każda zmiana, o której mowa w niniejszym ustępie zostanie udostępniona klientowi przed złożeniem zamówienia.

4.   Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

5.   Zamówienia

1.   Sklep przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.hypermed.pl Zamówienia są realizowane w kolejności ich składania.

2.   Informacja udzielona przez Hypermed o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.

3.   Jeśli wartość zamówienia przekracza kwotę 5 500 PLN i klient zawiera umowę jako przedsiębiorca zobowiązany jest do dokonania przelewem płatności całej kwoty wskazanej w potwierdzonym jako przyjęte do realizacji zamówieniu.

4.   Hypermed zobowiązany jest do dostarczenia klientowi rzeczy bez wad.

 

6.   Dostawa

1.   Towar zamówiony w Sklepie, Hypermed dostarcza za pośrednictwem firmy kurierskiej, bądź klient odbiera go osobiście w siedzibie Hypermed.

2.   Na czas otrzymania towaru składa się:

1.   czas realizacji zamówienia - czas, który upływa od złożenia zamówienia, do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze (czyli zamówienie złożone w soboty, niedziele oraz święta zostanie przekazane do realizacji w pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym od pracy). Czas realizacji zamówienia podany jest przy danym towarze. W przypadku braku takiej informacji, oznacza to czas realizacji „1 dzień roboczy”.

2.   czas dostawy - czas zależny od wybranego sposobu dostarczenia (przesyłka kurierska dociera zazwyczaj na drugi dzień po nadaniu).

3.   Czas realizacji "1 dzień roboczy" oznacza, że towar posiadamy w magazynie i jest on wysyłany niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty lub złożeniu zamówienia z płatnością przy odbiorze. W przypadku zaksięgowania należności lub złożenia zamówienia z płatnością przy odbiorze do godziny 11.00 rano, towary z czasem realizacji "1 dzień roboczy" zostaną nadane tego samego dnia. W wyjątkowych przypadkach towary z czasem realizacji „1 dzień roboczy" mogą zostać nadane z opóźnieniem 1 (jednego) dnia roboczego.

4.   Zamówienie towarów o różnym czasie realizacji wymaga uzgodnienia pomiędzy klientem a Hypermed sposobu realizacji zamówienia. Klient może podjąć decyzję o wysyłce zamówionych produktów w chwili skompletowania całości zamówienia lub wysyłce każdego towaru osobno, zgodnie z jego statusem dostępności, z uwzględnieniem wynikających z tego kosztów przesyłki, o których Hypermed poinformuje klienta przed podjęciem przez niego decyzji.

5.   Wraz z towarem wydawane są: niniejszy regulamin, faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów fakt ten klient winien niezwłocznie zgłosić firmie w celu uzupełnienia braków.

6.   Po otrzymaniu przesyłki z towarem klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować firmę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony, zaleca się spisać protokół w obecności kuriera, a uszkodzony towar wysłać za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Hypermed lub nie odbierać przesyłki.

 

 

7.   Sposoby płatności

Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:

 

1.   Przelew na rachunek bankowy Hypermed (wysyłka następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Hypermed) - przed wydaniem towaru klientowi.

2.   Kartą kredytową/płatniczą (wysyłka może nastąpić po autoryzacji transakcji) - przed wydaniem towaru klientowi. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl oraz PayPal.

3.   Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta, własnym staraniem i na własny koszt z siedziby Hypermed - w momencie odbioru towaru.

4.   Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika - w momencie odbioru towaru.

 

Hypermed może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim przypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Hypermed jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

Hypermed może przenieść prawa wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez klienta na piśmie pod rygorem nieważności.

 

8.   Prawo do odstąpienia od umowy

1.   Klient, dokonujący zakupu jako konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie urządzenia lub w którym wskazana przez klienta osoba trzecia, niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie urządzenia.

2. Regulaminu stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG.

3.   Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient powinien poinformować Hypermed  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać ze wskazanego poniżej wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

4.   Wzór formularza odstąpienia od umowy:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Hypermed Katarzyna Zalewska z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Korczaka 41, 

e-mail: biuro@hypermed.pl

nr telefonu +48 881 14 15 16
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy: ________________

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ____________________________________________
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ______________________________________________
Adres konsumenta(-ów) ______________________________________________________
Data i Podpis konsumenta(-ów) ________________________________________________
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


(*) Niepotrzebne skreślić.

 

5.   Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od zawartej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie klient zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6.   Hypermed może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Hypermed dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Klient powinien odesłać lub przekazać Hypermed rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Hypermed o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

7.   Klient będzie musiał ponieść koszty zwrotu rzeczy. Zwrot może być dokonany przez wybranego przez klienta przewoźnika (operatora pocztowego). Rekomendujemy, by zwracając towar zadbali Państwo o prawidłowe jego zabezpieczenie – w tym celu radzimy wykorzystać oryginalne opakowanie wraz z wypełnieniem zapewniającym bezpieczny transport. Gdy klient wybierze zastosowanie opakowania zastępczego radzimy by gwarantowało ono odpowiednią ochronę towaru przed uszkodzeniem podczas transportu. Zalecamy oklejenie opakowania odpowiednimi nalepkami wskazującymi na wrażliwość towaru na wstrząsy np. „uwaga szkło". Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 40 PLN (koszt przesyłki).

8.   Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Cel wprowadzenia powyższego wymagania został określony w założeniach leżących u podstaw Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/EU z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów w następujący sposób „w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie.”

 

9.   Procedura reklamacji

1.   Klient w przypadku stwierdzenia wady objętej uprawnieniami z rękojmi lub wady objętej gwarancją może zgłosić odpowiednie żądanie do Biura Obsługi Klienta Hypermed za pośrednictwem jednego z dostępnych kanałów – listownie lub osobiście: ul. Korczaka 41, 43-300 Bielsko-Biała, e-mail: biuro@hypermed.pl, tel. 881 14 15 16

2.   Hypermed rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.

3.   W celu usprawnienia procedowania zgłoszenia reklamacyjnego, Hypermed zaleca, aby przed wysłaniem towaru, klient skontaktował się z Biurem Obsługi Klienta Hypermed, które służy pomocą w zakresie organizacji transportu urządzenia na koszt Hypermed w dwie strony.

4.   Rekomendujemy, by wysyłając towar zadbali Państwo o prawidłowe jego zabezpieczenie – w tym celu radzimy wykorzystać oryginalne opakowanie wraz z wypełnieniem zapewniającym bezpieczny transport. Gdy klient wybierze zastosowanie opakowania zastępczego radzimy by gwarantowało ono odpowiednią ochronę towaru przed uszkodzeniem podczas transportu. Zalecamy oklejenie opakowania odpowiednimi nalepkami wskazującymi na wrażliwość towaru na wstrząsy np. „uwaga szkło".

5.   Towar należy przysyłać z akcesoriami, które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego jego funkcjonowania.

6.   Do towaru dołącza się dokładny opis wady wraz z podaną informacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana wada występuje. Umożliwi to szybszą diagnozę wady i realizację danej reklamacji. Dodatkowo klient powinien określić swoje oczekiwania reklamacyjne.

7.   Do reklamowanego towaru klient winien dołączyć kserokopię gwarancji lub faktury zakupu lub innego dokumentu świadczącego o jego zakupie.

8.   W przypadku, gdy towar dostarczony do Hypermed nie uzasadnia realizacji uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi, a wada wynikła z winy klienta, Hypermed skontaktuje się z klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania z dostarczonym towarem. W szczególności Hypermed – według wyboru klienta – może dokonać naprawy dostarczonego towaru na wyraźne zlecenie klienta (naprawa pozagwarancyjna) oraz po uprzednim zaakceptowaniu przez klienta kwoty naprawy i kosztów transportu bądź odesłać urządzenie bez wykonywania dodatkowych czynności.

 

10.   Usługi posprzedażowe

1.   Hypermed informuje o możliwości świadczenia odpłatnych usług serwisu pogwarancyjnego i pozagwarancyjnego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia na warunkach każdorazowo uzgadnianych z klientem.

 

11.          Serwis

1.   Przesyłki do serwisu należy wysyłać na adres:
Hypermed, ul. Korczaka 41, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 881 14 15 16

 

 

12.          Kontakt.
nr telefonu +48 881 14 15 16
e-mail: 
biuro@hypermed.pl

 

13.          Informacja o alternatywnych metodach rozstrzygania sporów

1.   W razie powstania ewentualnych sporów między klientem, będącym konsumentem a przedsiębiorcą istnieje możliwość wykorzystania pozasądowej drogi ich rozstrzygania - ADR (Alternative Dispute Resolution). Przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej działają Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie (SPSK) oraz możliwe jest wszczęcie mediacji. W tym celu należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek tj. wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Na skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów zgodę muszą wyrazić obie strony, tj. zarówno konsument jak i przedsiębiorca.

 

14.          Postanowienia końcowe

1.   Złożenie zamówienia wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego regulaminu.

2.   Hypermed informuje o możliwości przerw w korzystaniu ze Sklepu zaistniałych z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.

3.   Korzystanie ze Sklepu jest uwarunkowane spełnieniem przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

1.   Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies.

2.   minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli (w przypadku wersji mobilnej 320 x 480 pikseli).

3.   do otwarcia faktury elektronicznej wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, takie jak Adobe Acrobat Reader.

4.   do obsługi zamówienia wymagane jest posiadanie przez klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemu Sklepu.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.hypermed.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

 

Data wejścia w życie niniejszego regulaminu: 01.01.2024 r.

 

 

 

 

 

15.          Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Dane Administratora

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w Umowie sprzedaży, Karcie Informacyjnej, Ofercie Specjalnej oraz Karcie Gwarancyjnej jest Hypermed Katarzyna Zalewska z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Korczaka 41 (dalej: Administrator).

 

Inspektor Ochrony Danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych telefonicznie pod numerem +48 881 14 15 16 w godzinach 10.00-16.00 lub mailowo pod adresem: biuro@hypermed.pl

Cel, okres przechowywania oraz podstawa przetwarzania danych

Twoje dane Administrator będzie wykorzystywał w poniższych celach:

1)    zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży pomiędzy Tobą a Administratorem, w tym realizacja Twoich praw gwarancyjnych (serwis gwarancyjny) - przez czas trwania Umowy sprzedaży, rozliczeń po jej zakończeniu oraz czas trwania praw gwarancyjnych (podstawą jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży),

2)    realizacja Oferty Specjalnej (jeżeli zaakceptujesz jej warunki) - przez czas realizacji oraz rozliczeń po jej zakończeniu (podstawą jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy),

3)    wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, takich jak wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych – przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe (podstawą przetwarzania są przepisy prawa),

4)    ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń – przez okres, przedawnienia się roszczeń wynikających z Umowy sprzedaży, w tym praw gwarancyjnych, oraz Oferty Specjalnej, w przypadku akceptacji jej warunków (podstawą jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora),

5)    tworzenia zestawień, analiz i statystyk sprzedaży na potrzeby wewnętrzne Administratora; obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych – przez czas trwania Umowy sprzedaży i wynikających z niej praw gwarancyjnych, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z Umowy sprzedaży (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora).

6)    prowadzenie przez Administratora działań marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody Administrator będzie prowadził wobec Ciebie marketing, w tym przekazywał oferty handlowe oraz informacje o promocjach – do czasu wycofania przez Ciebie zgody na ten cel (podstawą będzie Twoja niezależna zgoda, o ile ją wyrazisz).

 

 

Odbiorcy Twoich danych

Odbiorcami Twoich danych będą sprzedawcy Administratora oraz inne podmioty pośredniczące w sprzedaży jego produktów lub organizacji akcji marketingowych, autoryzowane serwisy Administratora, podmioty świadczące Administratorowi usługi IT, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską oraz świadczące inne usługi niezbędne do prowadzenia przez Administratora działalności i realizacji zawartych z Tobą umów. Odbiorcy mają siedziby w Polsce, Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Zgoda na działania marketingowe

Udzielona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może być przez Ciebie w każdej chwili wycofana (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody).

Przysługujące prawa

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Z tych praw, w tym z prawa do wycofania zgody możesz skorzystać w dowolnym momencie, wysyłając maila na adres: biuro@hypermed.pl,  lub dzwoniąc pod numer tel. +48 881 14 15 16 (w godzinach 09.00 - 16.00).

Skarga do organu nadzoru

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że Administrator przetwarza dane osobowe w sposób naruszający Twoje prawa.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży oraz realizacji Oferty Specjalnej (jeżeli zaakceptujesz jej warunki), ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży oraz realizacji Oferty Specjalnej (jeżeli zaakceptujesz jej warunki).

Profilowanie

Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w wyniku profilowania, wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływających.

 

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.